Projekt “Grad na Kupi” – KK.08.2.1.03.0018 Projekt “Grad na Kupi” – KK.08.2.1.03.0018
PETRINJA – Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima program je koji, koristeći sredstva iz Europskih strukturnih i... Projekt “Grad na Kupi” – KK.08.2.1.03.0018

PETRINJA – Program integrirane fizičke, gospodarske i socijalne regeneracije malih gradova na ratom pogođenim područjima program je koji, koristeći sredstva iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondova), provode Ministarstvo regionalnoga razvoja i EU fondova (MRRFEU) i Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava (MRMS). Program prvenstveno obuhvaća integriranu urbanu regeneraciju područja malih gradova provedbom intervencijskih planova (IP-ova) koji će zatim poslužiti kao temelj za provedbu pojedinačnih projekata koji doprinose razvojnim prioritetima i ciljevima utvrđenima u intervencijskim planovima. Okvir Programa unutar kojeg je definiran Intervencijski plan Grada Petrinje uključuje projekt Grad na Kupi. Projekt Grad na Kupi obuhvaća područje sjeverozapadnog dijela grada Petrinje. Prostor na kojem će se odvijati zahvati definiraju vodene površine, prvenstveno desna obala rijeke Kupe i donji tok rijeke Petrinjčice, koji povezuje čitav prostor u jedinstvenu cjelinu. Cilj projekta je revitalizirati projektno područje koje zahtijeva obnovu infrastrukture i razvoj integriranog sadržaja (prirodne baštine i okoliša, kulturno–povijesne baštine, industrijske baštine itd.) u svrhu održivog razvoja grada Petrinje te stvaranja vizualno atraktivnog identiteta gradskog područja Petrinje.

Projekt Grad na Kupi obuhvaća elemente:

 

  1. Rekonstrukcija zgrade klaonice u kulturni centar s knjižnicom i građenje pomoćne zgrade

Zgrada Stare klaonice, koja je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, primjer je građevine industrijske namjene s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće. Izgrađena je 1896. godine, a nije u izvornoj namjeni od 60-tih godina prošlog stoljeća od kada višekratno mijenja namjene industrijskog i komunalnog karaktera. Zgrada je prostorno odgovarajuća smještaju najznačajnijih korisničkih prostora kulturnog centra s knjižnicom u skladu s primjerenom prezentacijom spomeničke industrijske baštine. Budući prostor kulturnog centra s knjižnicom sadržavati će različite specijalizirane knjižnične odjele s čitaonicama s neposredno dostupnom i deponiranom građom, konferencijski i edukacijski opremljenu višenamjensku dvoranu, caffe bar, igraonicu te stručne, uredske, tehničke i sanitarne prostorije. Smještaj nužnih radnih, tehničkih i sanitarnih prostora, glavni ulaz, caffe bar i vertikalno-podiznu platformu za pristup katu osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, predviđen je u dogradnji, a u prostore postojeće zgrade smještaju se gotovo svi korisnički javni i uredski sadržaji.

Glavni projektant glavnog projekta za rekonstrukcju zgrade klaonice u kulturni centar s knjižnicom i građenje pomoćne zgrade – mr. sc. Senad Nanić dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt (A 2926).

Trenutno odrađene faze elementa:

– ishođena građevinska dozvola

– izrađen glavni projekt

– izrađen troškovnik radova

– izrađen izvedbeni projekt

 

  1. Rekonstrukcija zgrade za proizvodnju struje u multimedijski centar

Zgrada Gradske munjare, koja je pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, građena je 1910.-1911. godine i spada u vrijedne primjere industrijskog i gospodarskog razvoja grada Petrinje s prijelaza iz 19. u 20. stoljeće, a lokacijom i spomeničkom vrijednošću odgovara smještaju atraktivnog multimedijskog centra u kojem bi se prezentirala kulturno-povijesna baština petrinjskog kraja putem najnovijih informacijskih i komunikacijskih tehnologija  kao što su hologramske projekcije, razne edukativne aplikacije i ostali interaktivni sadržaji namijenjeni za posjetitelje. Uz nužne radne, tehničke i sanitarne prostorije Multimedijski centar  sastojat će se od centra za posjetitelje, izložbenog prostora, suvenirnice i caffe bara. Pristup Mutimedijskom centru prilagođen je osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti putem vertikalno-podizne platforme.

Glavni projektant glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade za proizvodnju struje u multimedijski centar – mr. sc. Senad Nanić dip. ing. arh, ovlašteni arhitekt (A 2926).

Trenutno odrađene faze elementa:

– ishođena građevinska dozvola

– izrađen glavni projekt

– izrađen troškovnik radova

 

  1. Građenje terase

U sklopu  Multimedijskog centra, kao atraktivan dodatak turističko-ugostiteljske ponude caffe bara, planira se izgradnja terase na samoj obali rijeke Petrinjčice i priključenje na elektroopskrbnu mrežu za potrebe osvjetljenja i grijanja. Terasa je smještajem i arhitektonskim oblikovanjem decentno uklopljena u neizgrađeni ambijetalni prostor postojećeg nasipa i drvoreda uz obalu Petrinjčice.

Projektant idejnog projekta za građenje terase – mr. sc. Senad Nanić dip. ing. arh, ovlašteni arhitekt (A 2926).

Trenutno odrađene faze elementa:

– ishođena lokacijska dozvola

– ishođena građevinska dozvola

– u tijeku je natječaj za izradu izvedbenog projekta i troškovnik radova i opreme

 

  1. Rekonstrukcija perivoja “Strossmayerovo šetalište”

Perivoj Strossmayerovo šetalište datira sa kraja 19. stoljeća i zaštićeni je spomenik parkovne arhitekture. Rekonstrukcija uključuje uređenje kojim se obnavljaju šetnice, staze i prilazi, a perivojne građevine, paviljon, vremenjača i ulazni portal na jugoistočnoj strani obnovit će se prema uputama nadležnog Konzervatorskog odjela. Uključena je i obnova fontane u kojoj će biti omogućen ponovni postav kamenih skulptura karijatida. Postojeća rasvjetna mreža zamijenit će se s energetski učinkovitom i okolišno prihvatljivom „LED“ rasvjetom, a zeleni pokrov koji predstavlja definirajući čimbenik perivoja također će se dijelom zamijeniti vrstama karakterističnima za oblikovanje s kraja 19. i početka 20. stoljeća. Izmjena zelenog pokrova se uglavnom odnosi na drveće koje je neplanski sađeno u drugoj polovici 20. stoljeća i odskače od perivojne arhitekture sa kraja 19 stoljeća.

Trenutno odrađene faze elementa:

– izrađen glavni projekt

– ishođena građevinska dozvola

– izrađen troškovnik

 

  1. Rekonstrukcija zgrade gradskog kupališta i izgradnja sportsko-rekreacijske zgrade s pratećim sadržajima i pješačkim mostom

Postojeća zgrada gradskog kupališta izgrađena je 1942. godine kao zgrada javnog gradskog kupališta za potrebe građana Petrinje na području riječnog krajobraza neposredno uz rijeku Kupu. Ovim projektom se planira rekonstrukcija zgrade gradskog kupališta, izgradnja sportsko-rekreacijske zgrade sa pratećim sadržajima, uređenje kolnih i pješačkih površina, dječjeg igrališta i igrališta za odbojku na pijesku, zelenih površina, prostora za roštilj na otvorenome te parkirališta, izgradnju pješačkog mosta te prilagođavanje pristupa gradskom kupalištu i njegovim sadržajima osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti.

Projektant idejnog projekta za rekonstrukciju zgrade gradskog kupališta i izgradnju sportsko-rekreacijske zgrade s pratećim sadržajima i pješačkim mostom  – Marko Zlonoga, dipl. ing. arh., ovlašteni arhitekt (redni broj 4410).

Trenutno odrađene faze elementa:

– ishođena lokacijska dozvola

– u tijeku je natječaj za glavni projekt i troškovnik radova i opreme

 

  1. Rekonstrukcija Šetališta Kajetana Knežića

Rekonstrukcija Šetališta Kajetana Knežića obuhvaća obnovu asfaltnog pokrova šetališta koje je namijenjeno prometu pješaka i biciklista, pristupu osobnih vozila stanara uz šetnicu te pristupu servisnih vozila za potrebe održavanja i dostave. Rasvjeta će se sastojati od modernizirane “LED” javne rasvjete sa senzorima za pokret, mjerenje temperature i bežičnom pristupnom točkom. Zbog opasnosti od poplava, na lokaciji šetališta, duž trase će se izgraditi zaštitni zid, a zbog potrebe navedene izgradnje zida i očuvanja drvoreda na rubu nasipa, cijela trasa prometne površine će biti smještena bliže postojećim ogradama okućnica.

Trenutno odrađene faze elementa:

izrađeno je idejno rješenje

– izrađen idejni projekt

– podnesen zahtjev za lokacijskom dozvolom

 

  1. Rekonstrukcija cestovnog mosta na Petrinjčici

Rekonstrukcijom cestovnog mosta na Petrinjčici, budući da je most pod zaštitom kao spomenik kulture, njegovo ojačanje u poprečnom i uzdužnom smislu je moguće samo iznutra. Sanirat će se i ojačati vanjski uzdužni betonski nosači i kolnička ploča s pješačkim hodnicima, a postojeću pješačku ogradu skinuti, obnoviti i ponovno postaviti. Dijelovi donjeg ustroja mosta sanirat će se na standardizirani način za armirano betonske konstrukcije, u postojećim dimenzijama.

Projektant projekta sanacije za rekonstrukciju cestovnog mosta na Petrinjčici – Igor Hranilović, dip. ing. građ.

Trenutno odrađene faze elementa:

– glavni projekt sanacije i sve potvrde za glavni projekt su ishođene

 

  1. Rekonstrukcija pješačkog mosta na Petrinjčici

Pješački most planira se izdignuti iznad razine visoke vode Petrinjčice, te se planiraju zamijeniti nosivi čelični elementi i dotrajale armirano betonske ploče. Obnovljeni pješački most ostati će istih uzdužni, poprečnih i tlocrtnih dimenzija. Povišenjem će most biti iznad nasipa zbog učestalosti visokih vodostaja.

Projektant projekta sanacije za rekonstrukciju pješačkog mosta na Petrinjčici – Igor Hranilović, dip. ing. građ.

Trenutno odrađene faze elementa:

– glavni projekt sanacije i sve potvrde za glavni projekt su ishođene

 

  1. Rekonstrukcija ulice Antuna Mihanovića

Rekonstrukcija ulice Antuna Mihanovića povezuje zgradu Klaonice (budući kulturni centar s knjižnicom) sa užim centrom grada Petrinje i prostorno ju integrira u obuhvat projekta Grad na Kupi. Rekonstrukcija Ulice Antuna Mihanovića obuhvaća asfaltiranje kolnika novim asfaltnim slojem u punom profilu i izgradnjom nogostupa. Sustav planirane javne rasvjete u ulici Antuna Mihanovića izgradit će se od pametnih svjetiljki sa senzorima za pokret i mjerenje temperature, a po potrebi se na rasvjetna tijela mogu instalirati nadzorne kamere i bežična pristupna točka.

Glavni projektant glavnog projekta za rekonstrukciju ulice Antuna Mihanovića – Igor Hranilović, dip. ing. građ.

Trenutno odrađene faze elementa:

– izrađen glavni projekt

– ishođena građevinska dozvola

– izrađen troškovnik radova

 

  1. Rekonstrukcija ulice Ivana Gundulića

Rekonstrukcija ulice Ivana Gundulića odnosi se na uređenje ceste Gundulićeve ulice i dijela Trga dr. Franje Tuđmana koje uključuje asfaltnu kolničku konstrukciju, oborinsku odvodnju, izvedbu kanalizacije, parkirališna mjesta i drugo.

Glavni projektant glavnog projekta za rekonstrukciju ulice Ivana Gundulića – Igor Hranilović, dip. ing. građ.

Trenutno odrađene faze elementa:

– izrađen glavni projekt

– ishođena građevinska dozvola

– izrađen troškovnik radova

SPONZORIRANI ČLANAK

 

Komentari

Kristina Jakopović Šefica Marketinga / Novinar

Urednica, novinarka i voditeljica Petrinjskog radija i Portala 53. Umjesto u učiteljske vode, Kristina se odlučila za novinarstvo. U programu Petrinjskog radija uređuje emisiju Vidikovac, dok ju slušatelji ponekad mogu ćuti i u radijskom eteru, no danas je ipak najviše posvećena marketingu. Osim nekoliko priznanja za nekadašnji Petrinjski list, naša Kristina je dobitnica i brojnih drugih strukovnih nagrada.