petrinjazrak

U tijeku savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o osnivanju Kulturnog vijeća

PETRINJA – Grad Petrinja je raspisao Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o postupku donošenja Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Petrinje. Naime, sukladno odredbama Zakona o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi, kulturna vijeća osnivaju se za područja županije i grada koji ima više od 10 tisuća stanovnika.

Kulturna vijeća kao stručna savjetodavna tijela osnivaju se za područja umjetničkog i kulturnog stvaralaštva radi predlaganja ciljeva kulturne politike i mjera za njezino provođenje, ostvarivanja utjecaja kulturnih djelatnika i umjetnika na razvoj kulture i umjetnosti, a posebice za predlaganje i stručno vrednovanje programa i projekata u kulturi od interesa za jedinicu lokalne i područne (regionalne) samouprave koja u svom proračunu i osigurava sredstva za tu namjenu.

Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s Nacrtom prijedloga Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Petrinje te prikupljanje mišljenja, prijedloga i primjedbi na prijedlog. Stoga iz Grada pozivaju zainteresiranu javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonose kvaliteti donošenja Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Petrinje.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i , oni prihvaćeni, ugraditi u konačni prijedlog nacrta općeg akta koji će se uputiti Gradskom vijeću na donošenje. Svoja mišljenja o prijedlogu dostavljate putem Obrasca za savjetovanje kojeg možete potražiti OVDJE.

Kulturno vijeće Grada Petrinje bilo bi nadležno za : kulturne djelatnosti, kulturno-umjetničko stvaralaštvo, djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom te transverzalna područja. Vijeće bi imalo pet članova od kojih je jedan predsjednik Vijeća. Za članove Vijeća imenuju se umjetnici, stručnjaci i kulturni djelatnici istaknuti u područjima kulture i umjetnosti. Članovi Vijeća imenuju se na mandat od četiri godine.

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X