Izbornik
Share on facebook
Share on twitter
gv308092021ivanbegic

Usvojene sedme izmjene Prostornog plana uređenja te šeste izmjene Generalnog urbanističkog plana

PETRINJA – Na prošloj sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje vijećnici su između ostaloga raspravljali o sedmim izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Petrinje o čemu je više rekao Ivan Begić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

„Taj prijedlog je rezultat jednog procesa koji je započeo 26.ožujka 2020.godine kada je donesena Odluka o izradi ovih sedmih izmjena Prostornog plana. Ta je odluka jednom izmijenjena 14.srpnja 2020.godine i nakon katastrofalnog potresa 29.prosinca 2020.godine ponovno je izmijenjena drugi puta kako bi se moglo pristupiti otklanjanju negativnih posljedica proglašene prirodne katastrofe, a koja je vezana uz samo prostorno planiranje i prostorni plan uređenja grada Petrinje. Ovim izmjenama prostornog plana, a naročito izmjenama GUP-a, pristupili smo rješavanju problema i direktnih posljedica koje su se manifestirale odmah nakon potresa“, kazao je Begić.

Više o ovim izmjenama rekla je između ostalih i Neda Kaminski Kirš, predstavnica izrađivača CPA iz Zagreba. „Tu imamo dvije grupe mjera, jedna je ugrađivanje geoloških podataka, a druge su izmjene vezane uz namjenu površina vezano za potrebe obnove i potrebe zamjenskih građevina. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja je naručilo od Rudarsko-geološkog fakulteta i Građevinskog fakulteta u Rijeci posebnu studiju odmah nakon potresa koja služi za određivanje zona rizika u području pogođenom potresom. U prostorni plan uređenja su dodatne nove karte, uz sve postojeće. Tri nove karte obrađuju ograničenja radi likvefakcija, klizišta i radi vrtača koje su se pojavile kao rizične zone uzrokovane ovom serijom potresa“, kazala je između ostaloga Kaminski Kirš.

Gradonačelnica Magdalena Komes je istaknula kako će u revitalizaciju grada uključiti sve. „Kao što sam nebrojeno puta rekla, gradimo grad ispočetka i to ne samo uži centar grada. Osim kuća koje su oštećene i porušene, mi kao, ono što je u gradskoj nadležnosti, imamo u planu izradu sveobuhvatne Strategije za izgradnju, odnosno obnovu grada, revitalizaciju grada, pritom mislim i na određene dijelove grada koji su zapušteni i koji nisu u funkciji, ne samo dijelove nego i objekte, kroz razne projekte, namjera je u nekom dugoročnom planu oživjeti ne samo centar grada nego i ostale zapuštene dijelove grada. Jedna od mogućnosti otvara se kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Radi se o određenim pilot projektima o kojima ćemo razgovarati s nadležnim ministarstvima kako bismo Petrinju obnovili i revitalizirali kao jedan od zelenih gradova“, istaknula je Komes.

Navedeni prijedlog Odluke je usvojen jednoglasno. Vijećnici su također raspravljali i o Odluci o donošenju šestih izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Petrinje. „Također u ožujku 2020.godine donesena je osnovna Odluka o izradi kojom se pristupilo samom postupku izrade tih izmjena i dopuna. Ta odluka je jednom izmijenjena 14.srpnja, drugi puta nakon razornog potresa na sjednici Gradskog vijeća 30.siječnja s temeljnim ciljem otklanjanja maksimalno koliko je moguće negativnih posljedica prirodne katastrofe uzrokovane potresom. GUP je po svojoj prirodi detaljnije razrađen od Prostornog plana uređenja grada Petrinje“, pojasnio je pročelnik Begić.

Kaminski Kirš je također više rekla o šestim izmjenama GUP-a. „Mi smo dobili od Ureda za stambeno zbrinjavanje gdje oni planiraju gradnju svojih zamjenskih objekata, s tim da je njihov zahtjev bio sa se u tim planiranim objektima ne omogućava gradnja poslovnih sadržaja, nego isključivo stambena namjena. Tu je svakako najznačajnija ova lokacija bivše vojarne Zrin koja pruža mogućnost za smještaj velikog broja stanova i to je prilagođeno. Isto tako u zoni bivše tvornice Gavrilovića, tu je inicijativa koju smo dobili da se omogući izgradnja nove zgrade Prve osnovne škole. To sada GUP omogućava da se krene sa ishođenjem građevinske dozvole“, rekla je Kaminski Kirš.

„Trg hrvatskih branitelja bio je prostorni problem i prije potresa, i prije uklanjanja Robne kuće i u GUP-u predlaže se provedba javnog natječaja, urbanističko-arhitektonskog koji bi uz sudjelovanje javnosti i struke dao optimalna rješenja kako oblikovati taj prostor, jer on je postao još više izložen i još više ugrožen nego što je bio prije“, istaknula je između ostaloga Kaminski Kirš.

Vijećnik Nenad Radošević je postavio pitanje što će biti s nekadašnjom Prvom osnovnom školom, obzirom se gradi nova. Odgovorila je gradonačelnica Komes. „Zgrada Prve osnovne škole bit će projektirana sa novom namjenom kao i mnoge druge zgrade. I to smo komunicirali s javnošću, završeni su javni pozivi za iskaz interesa projektanata za takve zgrade koje predstavljaju kulturnu baštinu. Kada budemo donosili konačnu odluku, zgrada je u vlasništvu županije, jedan od prijedloga je da u toj zgradi bude Gradska knjižnica i čitaonica. U svakom slučaju bit će neka od javnih namjena i u ostalom prostoru Prve osnovne škole, a razmišljamo i o drugim zgradama i njihovim namjenama“, istaknula je Komes. Govoreći o Trgu hrvatskih branitelja, istaknula je kako je osnovala radnu skupinu koja radina rješenju Trga, kao što je najavila da će u sljedećih nekoliko mjeseci krenuti s izradom Strategije.

Navedena Odluka je usvojena jednoglasno. Vijećnici su također raspravljali o Odluci o pokretanju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja stambenog naselja Sajmište u Petrinji. „Razlog za ovaj prijedlog Odluke je dvojak, prvi je u principu inicijativa Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje kojim se traži izmjena prostorno-planske dokumentacije, odnosno da se na katastarskoj čestici 2615/2 k.o.Petrinja, omogući gradnja višestambenih zgrada, ali bez poslovnih prostora. Obzirom da je ta čestica u obuhvatu detaljnog plana, a detaljni plan stambenog naselja Sajmišta propisuje da se u prizemlju moraju projektirati i izvoditi poslovni prostori, time ovaj prijedlog izmjene. Drugi razlog je usklađenje sa samim Zakonom o prostornom uređenju“, pojasnio je pročelnik Begić. Odluka je usvojena jednoglasno.

U konačnici, vijećnici su raspravljali i o prijedlogu Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja Gospodarske zone Podrušinovec u Maloj Gorici. „Odluka o izradi Urbanističkog plana je donesena 2020.godine. Razlog za donošenje te odluke je bila inicijativa, odnosno pismo namjere tvrtke SE Kukunjevac iz Zagreba za dugogodišnji najam tog zemljišta. Zemljište je u vlasništvu Republike Hrvatske. Svrha je bila gradnja fotonaponske sunčane elektrane instalirane snage 10 MW. Naravno nakon potresa, Odluka o izradi Urbanističkog plana je prvi korak u samom postupku izrade, nakon te odluke se nije ništa napravilo niti se što poduzimalo, niti se dalje išlo u kakve korake niti se taj potencijalni investitor više javljao. Zakonom o prostornom uređenju ne postoje uvjeti da za to područje bude određena izrada Urbanističkog plana uređenja. Stoga je prijedlog da se ta Odluka o izradi stavi izvan snage“, pojasnio je pročelnik Begić.

Vijećnik Jasenko Krovinović je pitao postoji li interesa za tu česticu od nekih drugih investitora. Pročelnik Begić je pojasnio kako postoje dva interesa, jedan je od Nacionalnog Stožera, a tiče se eventualne lokacije za izgradnju reciklažnog dvorišta za građevinski otpad, a druga inicijativa, odnosno postoji iskazani interes od ukrajinskog investitora koji na toj lokaciji želi graditi tovilište, no kako ističe Begić, niti jedan niti drugi iskazani interes nije u skladu s prostornim planom. Navedeni prijedlog Odluke je usvojen jednoglasno.

 

Foto: Arhiva

Mario Gršić

Mario Gršić

Svoj put na Petrinjskom radiju počinje 2009.godine kada prvotno započinje rad u ovom mediju putem Student servisa, a u stalni radni odnos primljen je 2014.godine. Od tada je osim u radijskom eteru i na novinarskim terenima te uređuje i vodi nekoliko emisija. Direktor Petrinjskog radija postaje 2016.godine.

NAJNOVIJE VIJESTI

X